Công Đức Tạo Tượng Phật Kinh Pháp Hoa – Phẩm Phương Tiện – Phẩm 2 Hòa Thượng Tuyên Hóa lược giảng

0 Comments

Kinh văn:

Nếu như người vì Phật

Xây dựng các hình tượng

Chạm trổ thành các tướng

Đều đã thành Phật đạo.

Hoặc dùng bảy báu làm

Thau, đồng bạch, đồng đỏ

Chất nhôm cùng chì kẽm

Sắt, gỗ hoặc đất sét

Hoặc dùng vải sơn keo,

Nghiêm sức làm tượng Phật

Những người như thế đó

Đều đã thành Phật đạo

Lược giảng:


Nếu như người vì Phật, xây dựng các hình tượng. Những người để cúng dường Phật đã làm các hình tượng, bằng cách chạm trổ thành các tướng, tất cả tướng vi tế của chư Phật mười phương, đều đã thành Phật đạo. Họ đã thành Phật đạo.

Hoặc dùng bảy báu làmvàng, bạc, lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu, mã não, hoặc thau, đồng bạch, đồng đỏ; chất nhôm cùng chì kẽm; sắt, gỗ hoặc đất sét; hoặc dùng vải sơn keo; nghiêm sức làm tượng Phật. Những người như thế đó; đều đã thành Phật đạo. Tạo tượng Phật có mười một thứ công đức :


1. Đời đời kiếp kiếp quý vị có mắt sáng suốt thấy rõ.

2. Quý vị không sanh vào nơi ác. Bạn bè và láng giềng đều là người tốt. Quý vị sẽ chẳng gặp người ác hay thú dữ.

3. Quý vị luôn sanh trong nhà giàu sang. Sanh vào nhà giàu có được tôn kính.

4. Thân thể quý vị màu hoàng kim.

5. Quý vị giàu có dồi dào.

6. Quý vị sanh vào nhà hiền lành.

7. Quý vị có thể được sanh làm vua. . Ngày nay không có Hoàng Đế, nhưng quý vị có thể làm Tổng Thống. Điều đó cũng giống nhau. Hoặc nếu quý vị cứ nhất định muốn làm Hoàng Đế thì quý vị có thể tìm một nước quân chủ và sanh về nước đó.

8. Quý vị có thể làm Chuyển luân vương. Làm Chuyển luân vương còn cao hơn tổng Thống. Khi là Chuyển luân vương nếu quý vị tu hành thì quý vị có thể thành Phật.

9. Quý vị có thể sanh về cõi trời Phạm thiên và sống lâu đến một kiếp. Quý vị có thể làm vua thiên nhân.

10. Quý vị sẽ không đoạ vào đường ác. Những người làm tượng Phật thì sẽ không đọa vào địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ.

11. Đời đời kiếp kiếp trong tương lai quý vị đều tôn kính Tam Bảo, quy y Tam Bảo, chẳng đọa lạc.

Nghe được mười một thứ công đức tạo tượng Phật này, nếu chúng ta có khả năng, thì nên tạo thêm nhiều tượng Phật nữa. Nếu quý vị tạo tượng Phật thỉ tướng mạo của quý vị rất viên mãn. Tại sao tướng mạo của Phật viên mãn như thế ? Vì trải qua ba đại A Tăng Kỳ kiếp, Ngài đã tạo vô số tượng Phật. A Tăng Kỳ kiếp thứ nhất Đức Phật gặp hơn 75 ngàn vị Phật, A Tăng Kỳ kiếp thứ hai gặp hơn 76 ngàn vị Phật, A Tăng Kỳ kiếp thứ ba gặp hơn 77 ngàn vị Phật. Ngài gặp nhiều vị Phật như vậy thì tất nhiên Ngài đã tạo tượng Phật càng nhiều hơn số đó, Ai có thể biết được ngài đã tạo bao nhiêu tượng Phật? Cho nên tướng mạo của Ngài viên mãn phi thường. Nhưng khi tạo tượng Phật, chúng ta không nên nghĩ rằng: “Tôi sẽ tạo một tượng Phật và rồi tôi sẽ đẹp đẽ, và mọi người sẽ yêu thương tôi.” Đó không phải là động lực chính đáng. Chúng ta nên tu phước huệ để tương lai thành Phật Đạo. Những người tạo tượng Phật tất cả đều đã thành Phật.

Categories:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *