Ý nghĩa các biểu tượng Ngọc Bích theo văn hóa Châu Úc

0 Comments

Meanings

Pikorua (single twist)

Pikorua (single twist)

The Maori single twist symbol consists of a closed loop with three knots. Pikorua, as the Maori name this symbol, refers to eternal emerging paths in life. The eight-shaped single twist symbolizes the strength of the bond between two people, their loyalty and friendship. It signifies the spiritual merger of two people for eternity. Although people will take different paths in their lives they will always be connected and will return to each other.

Pikorua (xoắn đơn)
Biểu tượng xoắn đơn Maori bao gồm một vòng khép kín với ba nút thắt. Pikorua, như Maori gọi biểu tượng này, đề cập đến những con đường mới nổi vĩnh cửu trong cuộc sống. Vòng xoắn đơn hình số tám tượng trưng cho sức mạnh của sự gắn kết giữa hai người, lòng trung thành và tình bạn của họ. Nó biểu thị sự hợp nhất tinh thần của hai người mãi mãi. Mặc dù mọi người sẽ đi những con đường khác nhau trong cuộc sống nhưng họ sẽ luôn được kết nối và sẽ quay lại với nhau.

Double and triple twist

Double and triple twist

Also an eternity symbol. Refers to the bond between peoples of cultures rather than individuals. These Maori pendants were traditionally given offering friendship between different tribes.

Maori twist symbols also refer to the so called ‘three baskets of knowledge’. This is a concept that, very roughly translated, has to do with how, the for humankind need knowledge to survive, came to the world. According to the legend the god Tane (creator of the first man Tiki) brought down those three baskets from the heavens.

Xoay đôi và xoắn ba
Xoay đôi và xoắn ba
Cũng là một biểu tượng vĩnh cửu. Đề cập đến sự ràng buộc giữa các dân tộc của các nền văn hóa hơn là các cá nhân. Những mặt dây chuyền Maori này theo truyền thống được trao tặng tình bạn giữa các bộ lạc khác nhau.

Biểu tượng xoắn Maori cũng đề cập đến cái gọi là ‘ba giỏ kiến ​​thức. Đây là một khái niệm mà, được dịch rất đại khái, phải làm với cách thức, vì loài người cần kiến ​​thức để tồn tại, đã đến với thế giới. Theo truyền thuyết, vị thần Tane (người tạo ra người đàn ông đầu tiên Tiki) đã mang ba chiếc giỏ đó từ trên trời xuống.

The Whale

The Whale

The whale with its great size and obvious intelligence played a important part in the culture of the maori people. They were often represented as an example of family love with mother and calf always side by side and touching at every opportunity. Beached whales were treasured as gifts from the gods. They were particularly prized for the bone which after several years of curing was used to carve ornate jewelry and art works, often passed down for generation.

Cá voi
Cá voi với kích thước to lớn và trí thông minh rõ ràng đã đóng một phần quan trọng trong văn hóa của người Maori. Họ thường được đại diện như một ví dụ về tình yêu gia đình với mẹ và con bê luôn sát cánh và chạm vào mọi cơ hội. Cá voi đi biển được trân trọng làm quà tặng từ các vị thần. Chúng đặc biệt được đánh giá cao khi chạm khắc từ xương mà sau nhiều năm  đã được sử dụng để khắc trang sức và các tác phẩm nghệ thuật trang trí công phu, thường được truyền lại cho các thế hệ.

Koru

Koru

The spiral is a Koru, represents the fern found as it opens bringing new life and purity to the world. It also represents peace, tranquility and spirituality along with a strong sense of regrowth or new beginnings. The Koru is also often associated with nurturing so when interlocked with others is frequently used to represent the strength and purity of a loving relationship with family.

Hình xoắn ốc là một Koru, mang lại sự sống và sự thuần khiết mới cho thế giới. Nó cũng đại diện cho hòa bình, yên tĩnh và tính tâm linh cùng với cảm giác mạnh mẽ về sự tái sinh hoặc khởi đầu mới. Koru cũng thường được liên kết với việc nuôi dưỡng vì vậy khi được lồng vào nhau thường được sử dụng để thể hiện sức mạnh và sự thuần khiết của tình cảm gia đình.

Roimata / Kuru / The Drop

Roimata / Kuru / The Drop

Encourages knowledge, confidence and independence. It gives positive energy, helps healing is often called the comfort stone.

Khuyến khích kiến ​​thức, sự tự tin và độc lập. Nó mang lại năng lượng tích cực, giúp chữa bệnh thường được gọi là đá thoải mái.

Peka Peka

Peka Peka

Native NZ bat, the peka peka is a very old maori Design, it is a guardian and will protect and keep you safe.

Dơi bản địa của New Zealand, peka peka là một thiết kế maori rất cũ, nó là một người bảo vệ và sẽ bảo vệ và giữ cho bạn an toàn.

Hei-Matau

Hei-Matau

These very stylised fish hooks represent strength, prosperity, abundance, and a great respect for the sea. It also is said to provide good luck and safety when traveling over water so is often worn by travelers.

Những lưỡi câu rất cách điệu này đại diện cho sức mạnh, sự thịnh vượng, phong phú và một sự tôn trọng lớn đối với biển. Nó cũng được cho là mang lại may mắn và an toàn khi đi trên nước nên thường được khách du hành mang theo. 

Heart

Heart

Represents family, nurturing and love.

Đại diện cho gia đình, nuôi dưỡng và tình yêu

Toki (Adze)

Toki (Adze)

The Toki had much meaning to the Maori, fashioned from stone or greenstone it was an essential tool for survival and day to day life of a Maori tribe. That’s the reason the maori attribute the spiritual meaning of strength and power to the Toki, this symbol resembles determination, control, strength focus and honour. Its shape represents an axe head.

Toki có nhiều ý nghĩa đối với người Maori, được chế tác từ đá hoặc đá xanh, nó là một công cụ thiết yếu để sinh tồn và cuộc sống hàng ngày của một bộ tộc Maori. Đó là lý do maori gán cho ý nghĩa tinh thần của sức mạnh và sức mạnh đối với Toki, biểu tượng này giống với quyết tâm, kiểm soát, tập trung sức mạnh và danh dự. Hình dạng của nó đại diện cho một đầu rìu.

Southern Cross

Southern Cross

Maori navigated by the stars, and at the end of their journey they came upon Aotearoa, meaning intelliagence, safe passage across water, when you hold this pendant up to the light you will see a star.

Maori được điều hướng bởi các ngôi sao, và khi kết thúc hành trình, họ gặp Aotearoa, có nghĩa là sự xâm nhập, đi qua nước an toàn, khi bạn cầm mặt dây chuyền này lên ánh sáng bạn sẽ thấy một ngôi sao.

Manaia

Manaia

Means containing Mana (prestige and power). It has the head of a bird, the body of a human and the tail of a fish, representing the sky, earth and sea. It is your guardian angel. It is a spiritual piece that protects the wearer from evil and bad things.

Có nghĩa là chứa Mana (uy tín và quyền lực). Nó có đầu của một con chim, cơ thể của một con người và đuôi của một con cá, đại diện cho bầu trời, đất và biển. Đó là thiên thần hộ mệnh của bạn. Đó là một mảnh tinh thần bảo vệ người mặc khỏi những điều xấu và xấu.

Contemporary Peka Rua

Contemporary Peka Rua

Representing the Silver fern, growth representing two people as they go through life.

Peka đương đại
Đại diện cho dương xỉ Bạc, sự phát triển đại diện cho hai người khi họ đi qua cuộc đời.

Tiki

Tiki

One of the most popular and most recognizable Maori symbols. Tiki is emblematic for the whole Polynesian hemisphere, an emblem of Polynesian cultures from Hawaii to New Zealand. According to legends tiki was the first man on earth who originated from the stars. The first mortal person who created the first woman after his image.

The exact meaning of the tiki symbol is disputed. There are several opinions but the most accepted are that tiki stands for fertility, the frequently occurring hands placed on the loins is a direct reference to fertility. Tiki is a good luck charm meant to keep evil spirits away. Other theories state that tiki represents the human embryo, or the Maori god Tiki who was considered responsible for the creation of life.

Một trong những biểu tượng Maori phổ biến nhất và dễ nhận biết nhất. Tiki là biểu tượng cho toàn bán cầu Polynesia, một biểu tượng của văn hóa Polynesia từ Hawaii đến New Zealand. Theo truyền thuyết tiki là người đàn ông đầu tiên trên trái đất có nguồn gốc từ các ngôi sao. Người phàm đầu tiên đã tạo ra người phụ nữ đầu tiên sau hình ảnh của mình.

Ý nghĩa chính xác của biểu tượng tiki đang bị tranh cãi. Có một số ý kiến ​​nhưng được chấp nhận nhiều nhất là tiki là viết tắt của khả năng sinh sản, bàn tay thường xuyên được đặt trên thắt lưng là một tham chiếu trực tiếp đến khả năng sinh sản. Tiki là một bùa may mắn có nghĩa là để tránh xa linh hồn ác. Các giả thuyết khác nói rằng tiki đại diện cho phôi người, hay thần Maori Tiki, người được coi là chịu trách nhiệm cho việc tạo ra sự sống

Mere / Patu / War Club

Mere / Patu / War Club

Represents the weapon the Maori used. It gives the wearer strength and courage. It signifies high status and authority.

Đại diện cho vũ khí mà người Maori sử dụng. Nó mang lại cho người mặc sức mạnh và sự can đảm. Nó biểu thị địa vị cao và quyền hạn.

Porohita / The Disc

Porohita / The Disc

Represents the circle of life which has no beginning or end. It means you have a choice to do and achieve whatever you want to in life.

Đại diện cho vòng tròn cuộc sống không có bắt đầu hay kết thúc. Nó có nghĩa là bạn có một sự lựa chọn để làm và đạt được bất cứ điều gì bạn muốn trong cuộc sống.

Categories:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *